Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Aktualności

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 lutego 2019r. będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Żywność wydawana będzie od godz. 8.00 do 15.00.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ogłoszenie- żywność z PCK [*.pdf]
Poniedziałek 18 lutego 2019
 

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności Informacje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

 1.  W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, zapewnił 1250 najuboższym mieszkańcom Gminy Wielopole Skrzyńskie pomoc żywnościową.

2. W listopadzie i grudniu 2018 r. dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie dostarczono następujące asortymenty:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  • groszek z marchewką
  • fasola biała
  • koncentrat pomidorowy
  • buraczki wiórki
  • powidła śliwkowe
 2. Artykuły skrobiowe:
  • makaron jajeczny
  • makaron kukurydziany bezglutenowy
  • kasza gryczana
  • herbatniki maślane
 3. Artykuły mleczne:
  • mleko UHT
  • ser podpuszczkowy dojrzewający
 4. Artykuły mięsne:
  • szynka drobiowa ,
  • szynka wieprzowa mielona
  • pasztet wieprzowy
  • filet z makreli w oleju
 5. Cukier
  • cukier biały
 6. Tłuszcze
  • olej rzepakowy

 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

      - 15,3375 ton żywności

 

Poniedziałek 17 grudnia 2018
 

Oferta pracy na Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

Aktualności
 

Oferta pracy-specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Kierowni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim poszukuje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze  / dla dzieci /

 

Charakter umowy: umowa-zlecenie

I Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

II Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym,
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 5. zakładzie rehabilitacji,

lub
posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

b) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 2. kształtowania nawyków celowej aktywności,
 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych.
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

c) spostrzegawczość, podzielność uwagi,

d) zrównoważenie emocjonalne.

e) odporność na trudne sytuacje i stres.

V  Wymagane dokumenty:

 

a) Curriculum Vitae (CV)

b) List motywacyjny

c) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

e) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

f)oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Wielopolu Skrzyńskim lub drogą elektroniczną ; gopswielopoleskrz@ops.net.pl (w tytule prosimy podać – Oferta - Secjalista SUO)

Więcej informacji tel. 17 2214453

Poniedziałek 10 grudnia 2018
 

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności Informacje
 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

    Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 dla osoby w rodzinie).

    Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej celem wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej równocześnie dołączając oświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc październik 2018r.

    Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 17 22 14 475, 17 22 14 476 – pracownicy socjalni oraz 17 22 14 453 – Kierownik GOPS.

Piątek 16 listopada 2018
 

Nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny [*.pdf]
Czwartek 15 listopada 2018
 

Zapytanie ofertowe

Aktualności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe [*.pdf]
Środa 24 października 2018
 

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Refrent d.s. świadczeń wychowawczych

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Refrent d.s. świadczeń wychowawczych [*.pdf]
Piątek 3 sierpnia 2018
 

Złóż wniosek o świadczenie „Dobry start” online!

Aktualności Informacje Programy i Świadczenia
 

Przyjmowanie wnioskówo świadczenie „Dobry start” drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą:

- portalu empatia.mrpips.gov.pl (abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) .

 

- bankowości elektronicznej ( rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia Dobry start to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

 

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego).

 

Złożenie wniosku drogą elektroniczną w lipcu 2018r. umożliwi wcześniejszą wypłatę zawnioskowanych świadczeń dobry start.

 

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja w formacie PDF do pobrania [*.pdf]
Czwartek 12 lipca 2018
 

Nabór na wolne stanowisko pracy - GOPS

Aktualności
 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Nabór na wolne stanowisko pracy - GOPS [*.pdf]
Piątek 6 lipca 2018
 

PODPROGRAM 2017 - EFEKTY

Aktualności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

Aktualności

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 .

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1257 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 58,074 ton żywności;
 • 9 600 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 20 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • Kulinarne - 20 osób
 • Poznawanie zasad zdrowego żywienia (forma broszur i ulotek dla wszystkich osób korzystających z programu)
Piątek 29 czerwca 2018
 

Polityka prywatności

Aktualności Informacje Programy i Świadczenia
 

Klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu skrzyńskim,Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie.
2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie jest adw. Jakub Curzytek, tel.:692616480, e-mail : kancelaria@adwokatcurzytek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz innych ustaw, a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec GOPS w Wielopolu Skrzyńskim :
b. zawarcia i realizacji umów;
c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
d. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
e. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
f. archiwizacji
g. na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
a. udzielona zgoda
b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
e. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią
f. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
g. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. Poczcie Polskiej, która będzie dostarczać przesyłki do Państwa
b. kancelariom prawnym, którym GOPS w Wielopolu Skrzyńskim zlecił np. prowadzenie postępowania
c. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
d. bankom
e. osobom upoważnionym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
7. Otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych
8. Okres na jaki została udzielona zgoda
9. Przepisy prawa, które mogą obligować GOPS w Wielopolu Skrzyńskim do przetwarzania danych przez określny czas,
10. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów GOPS w Wielopolu Skrzyńskim (administratora),
11. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
f. przeniesienia Państwa danych osobowych
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
14. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. GOPS w Wielopolu Skrzyńskim nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Piątek 25 maja 2018
 

Informacja o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą

Aktualności Informacje
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych a dnia 27 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200.

Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl

Piątek 25 maja 2018
 

Żywność z polskiego czerwonego krzyża

Aktualności Informacje
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    Żywność wydawana będzie od godz. 8:00 do 15.00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja Kierownika GOPS [*.pdf]
Piątek 20 kwietnia 2018
 

Żywność z polskiego czerwonego krzyża

Aktualności Informacje
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 8 marca 2018r.
będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w
Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Żywność wydawana będzie od godz. 8:00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja Kierownika GOPS [*.pdf]
Piątek 2 marca 2018
 

Żywność z polskiego czerwonego krzyża

Aktualności
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 30 stycznia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 8:00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja Kierownika GOPS [*.pdf]
Poniedziałek 29 stycznia 2018
 

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 5 grudnia 2017r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 8:00.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja Kierownika GOPS [*.pdf]
Piątek 1 grudnia 2017
 

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 17 października 2017r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 8:00.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja Kierownika GOPS [*.pdf]
 Pobierz
Informacja o programie "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" [*.pdf]
Środa 11 października 2017
 

IV edycja projektu "Biznes inicjator"

Aktualności Informacje
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu "Biznes inicjator" - projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja do pobrania [*.pdf]
Środa 6 września 2017
 

Nowa witryna internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Aktualności
 

W dniu 28 sierpnia 2017 roku zakończyliśmy podstawowe prace techniczne związane z uruchomieniem nowej witryny internetowej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim. Obecnie pracujemy nad aktualizacją treści strony - artykuły, pliki do pobrania, galerie zdjęć i inne niezbędne informacje.

Wraz z postępami prac kolejne działy są przenoszone ze strony Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, w ich miejsce zamieszczamy odnośniki do kluczowych kategorii na nowej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ułatwienia nawigacji.

Poniedziałek 28 sierpnia 2017
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (umowa na czas określony - zastępstwo)

Aktualności Informacje
 

Opis stanowiska:

 • forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas określony (zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika),
 • wymiar czasu pracy - 1/2 etatu.

Szczegóły oferty w załączniku do pobrania.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (umowa na czas określony - zastępstwo) [*.pdf]
Piątek 4 sierpnia 2017
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od dnia 04 marca 2016 będzie wydawana żywność.

Aktualności
 

Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej mogą zgłaszać się po skierowania w celu odbioru żywności do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.

Z pomocy w formie żywności mogą korzystać osoby i rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 634,00 zł, natomiast dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł. Kwota dochodu może być podwyższona do 150% tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771,00 zł na osobę w rodzinie w sytuacji występowania przyczyny trudnej sytuacji wynikającej z art.8 ustawy o pomocy społecznej.

Żywność wydawana będzie w Wielopolu Skrzyńskim w dniach:

 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9:00 do 12:00

Szczegółowe informacje będą przekazywane podczas wydawania skierowań.

Kierownik GOPS
Bożena Rogińska-Olech

Wtorek 22 marca 2016
 

Informacja o otwarciu Dziennego Domu ,,Senior -WIGOR” w Zawadce.

Aktualności
 

W dniu 1 grudnia 2015 r. miało miejsce otwarcie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce – pierwszego w powiecie strzyżowskim domu pobytu dla osób starszych.

Placówka ta to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki, pracowni komputerowej oraz gabinetu rehabilitacyjnego. Dom przeznaczony jest dla osób, które jesień życia chcą spędzić aktywnie, nie brak im pomysłów i energii, często jednak są samotne i nie mają możliwości realizowania swoich pasji.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Oferta placówki obejmuje m.in.: zajęcia edukacyjne, kulturalne sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie rehabilitacyjne, terapii zajęciowej, socjalne. Podczas pobytu w placówce Seniorzy otrzymują także trzy, samodzielnie przygotowane posiłki.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu ustalana jest decyzją Kierownika MGOPS w Strzyżowie na podstawie uchwały Rady Miejskiej uwzględniającej kryteria dochodowe. Miesięczny pełny koszt jednego uczestnika w 2015 roku wynosił 736,67 zł. W zależności od dochodów uczestnik ponosił opłatę w wysokości od 184,17 zł do 257,84 zł.

W związku z pewną liczbą wolnych miejsc w prowadzonym Dziennym Domu ,,Senior-WIGOR”, Burmistrz Strzyżowa zaoferował ich udostępnienie mieszkańcom Naszej Gminy mieszkającym w niedalekiej odległości od ww. Domu. Istnieje również możliwość wizytacji w Domu, zapoznania się z oferowanymi warunkami pobytu a także rozmowy z samymi seniorami i poznania ich opinii na temat funkcjonowania Domu.

Zainteresowane osoby w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.

Wtorek 1 grudnia 2015