Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Polityka prywatności

AKTUALNOŚCI Informacje Programy i Świadczenia
 

Klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu skrzyńskim,Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie.
2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie jest adw. Jakub Curzytek, tel.:692616480, e-mail : kancelaria@adwokatcurzytek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz innych ustaw, a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec GOPS w Wielopolu Skrzyńskim :
b. zawarcia i realizacji umów;
c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
d. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
e. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
f. archiwizacji
g. na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
a. udzielona zgoda
b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
e. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią
f. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
g. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. Poczcie Polskiej, która będzie dostarczać przesyłki do Państwa
b. kancelariom prawnym, którym GOPS w Wielopolu Skrzyńskim zlecił np. prowadzenie postępowania
c. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
d. bankom
e. osobom upoważnionym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
7. Otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych
8. Okres na jaki została udzielona zgoda
9. Przepisy prawa, które mogą obligować GOPS w Wielopolu Skrzyńskim do przetwarzania danych przez określny czas,
10. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów GOPS w Wielopolu Skrzyńskim (administratora),
11. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
f. przeniesienia Państwa danych osobowych
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
14. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. GOPS w Wielopolu Skrzyńskim nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Piątek 25 maja 2018