Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Informacje oraz dokumenty do pobrania

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności Informacje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

 1.  W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, zapewnił 1250 najuboższym mieszkańcom Gminy Wielopole Skrzyńskie pomoc żywnościową.

2. W listopadzie i grudniu 2018 r. dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie dostarczono następujące asortymenty:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  • groszek z marchewką
  • fasola biała
  • koncentrat pomidorowy
  • buraczki wiórki
  • powidła śliwkowe
 2. Artykuły skrobiowe:
  • makaron jajeczny
  • makaron kukurydziany bezglutenowy
  • kasza gryczana
  • herbatniki maślane
 3. Artykuły mleczne:
  • mleko UHT
  • ser podpuszczkowy dojrzewający
 4. Artykuły mięsne:
  • szynka drobiowa ,
  • szynka wieprzowa mielona
  • pasztet wieprzowy
  • filet z makreli w oleju
 5. Cukier
  • cukier biały
 6. Tłuszcze
  • olej rzepakowy

 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

      - 15,3375 ton żywności

 

Poniedziałek 17 grudnia 2018
 

Żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża

Aktualności Informacje
 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

    Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 dla osoby w rodzinie).

    Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej celem wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej równocześnie dołączając oświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc październik 2018r.

    Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 17 22 14 475, 17 22 14 476 – pracownicy socjalni oraz 17 22 14 453 – Kierownik GOPS.

Piątek 16 listopada 2018
 

Złóż wniosek o świadczenie „Dobry start” online!

Aktualności Informacje Programy i Świadczenia
 

Przyjmowanie wnioskówo świadczenie „Dobry start” drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą:

- portalu empatia.mrpips.gov.pl (abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą portalu „Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) .

 

- bankowości elektronicznej ( rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia Dobry start to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

 

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego).

 

Złożenie wniosku drogą elektroniczną w lipcu 2018r. umożliwi wcześniejszą wypłatę zawnioskowanych świadczeń dobry start.

 

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja w formacie PDF do pobrania [*.pdf]
Czwartek 12 lipca 2018
 

Polityka prywatności

Aktualności Informacje Programy i Świadczenia
 

Klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu skrzyńskim,Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie.
2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie 200, 39-110 Wielopole Skrzyńskie jest adw. Jakub Curzytek, tel.:692616480, e-mail : kancelaria@adwokatcurzytek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz innych ustaw, a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec GOPS w Wielopolu Skrzyńskim :
b. zawarcia i realizacji umów;
c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
d. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
e. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
f. archiwizacji
g. na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
a. udzielona zgoda
b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
e. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią
f. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
g. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. Poczcie Polskiej, która będzie dostarczać przesyłki do Państwa
b. kancelariom prawnym, którym GOPS w Wielopolu Skrzyńskim zlecił np. prowadzenie postępowania
c. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
d. bankom
e. osobom upoważnionym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
7. Otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych
8. Okres na jaki została udzielona zgoda
9. Przepisy prawa, które mogą obligować GOPS w Wielopolu Skrzyńskim do przetwarzania danych przez określny czas,
10. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów GOPS w Wielopolu Skrzyńskim (administratora),
11. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
f. przeniesienia Państwa danych osobowych
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
14. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. GOPS w Wielopolu Skrzyńskim nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Piątek 25 maja 2018
 

Informacja o zbieraniu danych osobowych od osoby, której dotyczą

Aktualności Informacje
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych a dnia 27 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200.

Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie jest adw. Jakub Curzytek, tel.: 692616480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl

Piątek 25 maja 2018
 

Żywność z polskiego czerwonego krzyża

Aktualności Informacje
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    Żywność wydawana będzie od godz. 8:00 do 15.00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja Kierownika GOPS [*.pdf]
Piątek 20 kwietnia 2018
 

Żywność z polskiego czerwonego krzyża

Aktualności Informacje
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 8 marca 2018r.
będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w
Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Żywność wydawana będzie od godz. 8:00

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja Kierownika GOPS [*.pdf]
Piątek 2 marca 2018
 

IV edycja projektu "Biznes inicjator"

Aktualności Informacje
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu "Biznes inicjator" - projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja do pobrania [*.pdf]
Środa 6 września 2017
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (umowa na czas określony - zastępstwo)

Aktualności Informacje
 

Opis stanowiska:

 • forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas określony (zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika),
 • wymiar czasu pracy - 1/2 etatu.

Szczegóły oferty w załączniku do pobrania.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (umowa na czas określony - zastępstwo) [*.pdf]
Piątek 4 sierpnia 2017