Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Informacje oraz dokumenty do pobrania

Informacja dotycząca wydawania żywności

AKTUALNOŚCI Informacje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

W RAMACH POPŻ 2014-2020

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach od07.05.2021 do 13.05.2021będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2020.

Żywność będzie wydawana dla osób zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych w godzinach od 8.00 do 15.00 dla poszczególnych miejscowości wg harmonogramu:

07.05.2021 (piątek) – Wielopole Skrzyńskie

10.05.2021 (poniedziałek) – Broniszów, Glinik

11.05.2021(wtorek) Nawsie

12.05.2021r. oraz 13.05.2021 (środa i czwartek) – Brzeziny

 

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.
Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
4. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.

6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
7. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 17 2214320, 793 840 435

 

Kierownik GOPS

Bożena Rogińska-Olech

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja dotycząca wydawania żywności [*.odt]
Wtorek 4 maja 2021
 

Informacja GOPS dotycząca Ograniczenia w przyjmowaniu Interesantów

AKTUALNOŚCI Informacje Pomoc społeczna
 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. poz. 447 z późn. zm.).

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od dnia 23 marca 2021 r. do odwołania Interesanci przyjmowani są wyłącznie w sprawach pilnych.
Sprawy, które nie wymagają wizyty w siedzibie GOPS proszę załatwiać telefonicznie, tel: 17 22-14-320 lub drogą elektroniczną: gopswielopoleskrz@ops.net.pl

Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Informacja dotycząca ograniczeń w GOPS [*.pdf]
Wtorek 23 marca 2021
 

Ogłoszenie - odbiór żywności luty-marzec 2021r. w ramach POPŻ 2014-2020

AKTUALNOŚCI Informacje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach od26.02.2021 do 04.03.2021będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2020.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ogłoszenie odbiór żywności [*.pdf]
Piątek 19 lutego 2021
 

Świadczenie wychowawcze w 2021 r.

AKTUALNOŚCI Informacje Program Rodzina 500+
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przypomina o nowym terminie składania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych "500+" Materiały informacyjne dotyczące programu w załączeniu

Ponadto w załączeniu:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W TYM ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W TYM ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO [*.doc]
 Pobierz
świadczenie wychowawcze w 2021 r. - informator [*.pdf]
 Pobierz
świadczenie wychowawcze w 2021 r. - informator [*.pdf]
 Pobierz
świadczenie wychowawcze w 2021 r. Plakat [*.pdf]
 Pobierz
świadczenie wychowawcze w 2021 r. ulotka [*.pdf]
Środa 27 stycznia 2021
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

AKTUALNOŚCI Informacje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ (Podprogram 2020) będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są kontakt telefoniczny z GOPS w celu zakwalifikowania do POPŻ.

Tel. 17 2214 320 - mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego
tel. 17 2220 888 - mieszkańcy Brzezin, Broniszowa oraz Nawsia /strona zachodnia/

tel. 17
2220 889 – mieszkańcy Glinika oraz Nawsia / strona wschodnia/

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
zmiana do wytycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.pdf [*.pdf]
Środa 27 stycznia 2021
 

Wyniki naboru na pełnienie funkcji „Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim"

AKTUALNOŚCI Informacje Projekt POWER
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o wynikach naboru na:
„Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim"


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zaproszenia do złożenia oferty na „Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" w związku z realizacją projektu: „ Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020”

Funkcję „Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" w ramach realizacji powyższego projektu będzie pełnił:

JSNP. Humanus” Spółka not-for-profit, spółka z o.o.
23-300 Janów Lubelski, ul. Wiejska 3

 

Kierownik GOPS w Wielopolu Skrzyńskim
Bożena Rogińska-Olech

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Wyniki naboru na: „Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" [*.pdf]
Środa 20 stycznia 2021
 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym” na rok 2021

AKTUALNOŚCI Informacje Pomoc społeczna
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM” z Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 2021

             Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym”na rok 2021

               W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 27.11.2020r. zapytanie ofertowe w sprawie „ Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021” otrzymano 1 ofertę. Po przeprowadzeniu badania i oceny oferty Komisja uznała, że spełnia ona wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
Organizacją, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę jest:


TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO DĘBICA, UL. ŚW. BRATA ALBERTA 2, 39-200 DĘBICA
Podmiot ten został wybrany do realizacji świadczenia usług schronienia.


Kierownik GOPS

Bożena Rogińska-Olech
Poniedziałek 21 grudnia 2020
 

Nabór wniosku w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

AKTUALNOŚCI Informacje
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach  programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 3. załatwieniu spraw urzędowych,

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności - także w zaprowadzeniu i przeprowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.


Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie karty zgłoszenia (druk w załączeniu), oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego 
w terminie do 29 grudnia 2020 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim  pod numerami telefonów: 17 2214320, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej

 

 

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie przez Gminę Wielopole Skrzyńskie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Karta zgłoszenia asystent osobisty osoby niepełnosprawnej [*.pdf]
Piątek 18 grudnia 2020
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

AKTUALNOŚCI Informacje
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2021 adresowany jest;

 • do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).


Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021 otrzyma wsparcie w wymiarze 240 godzin na rok 2021. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń do w/w programu będziemy rekrutować w pierwszej kolejności osoby:

 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia,
 • posiadające kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM


Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci),
 • kopii  orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  (I grupa z ZUS, KRUS),
 • ankietę kwalifikacyjną do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
 • kartę pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM


Karty zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka do 29.12.2020. Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie  tj. 17 2214320.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021
 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Ankieta kwalifikacyjna [*.pdf]
 Pobierz
Dodatkowa informacja do zał. na 7 [*.docx]
 Pobierz
Karta oceny stanu zdrowia zał.7 do programu [*.docx]
 Pobierz
Karta zgłoszenia [*.pdf]
Piątek 18 grudnia 2020
 

APEL

AKTUALNOŚCI Informacje Pomoc społeczna
 

Apel


        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wielopolu Skrzyńskim w związku ze zbliżającą się zimą, zwraca się z prośbą do wszystkich Państwa o czujność
i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i innym wymagającym wsparcia. Osoby te szczególnie narażone są na bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.
 W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania na przystankach autobusowych, na ławkach, w innych miejscach a także na osoby mające problemy z poruszaniem się, dotarciem do domu.
Żaden człowiek nie powinien pozostać bez pomocy.
 O wszelkich sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne gminy,a w szczególności:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197 numer telefonu:  17 2214320, 793840435
-
Komendę Powiatową Policjiw Ropczycachtel. 47 8224 310 lub 997
 

Kierownik GOPS
Bożena Rogińska-Olech

 

Wtorek 1 grudnia 2020
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM.

AKTUALNOŚCI Informacje Pomoc społeczna
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY [*.docx]
 Pobierz
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM. [*.docx]
Piątek 27 listopada 2020
 

Projekt -STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2021-2027

AKTUALNOŚCI Informacje Pomoc społeczna
 

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W GMINIE

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

NA LATA 2021-2027

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
PROJEKT - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2021-2027 [*.pdf]
Piątek 20 listopada 2020
 

Program "Czyste Powietrze"

AKTUALNOŚCI Informacje Program "Czyste Powietrze
 

Program "Czyste Powietrze"

 

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku
z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. 

  

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego
poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania)
zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

W Gminie Wielopole Skrzyńskie wniosek można złożyć:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  39-110 Wielopole Skrzyńskie 197

 • za pośrednictwem operatora pocztowego,

 • za pośrednictwem platformy ePuap.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim lub pobrać ze strony internetowej

Podstawa prawna:

411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia ( Dz. U. 2020 r. poz. 1713)

 

Szczegółowe informacje nt. Programu  "Czyste powietrze" znajdują się w załączniku

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Klimatu - Żądanie wydania zaświadczenia ( Dz. U. 2020 r. poz. 1713) [*.pdf]
 Pobierz
Wytyczne dotyczące Programu "Czyste powietrze" [*.pdf]
Wtorek 17 listopada 2020
 

Program "Wspieraj Seniora w Gminie Wielopole Skrzyńskie"

AKTUALNOŚCI Informacje
 

Program "Wspieraj Seniora w Gminie Wielopole Skrzyńskie"

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Plakat "Wspieraj Seniora" [*.pdf]
Piątek 6 listopada 2020
 

PRZEMOC W RODZINIE - informacja dla osób doświadczających przemocy

AKTUALNOŚCI Informacje Przeciwdziałanie przemocy
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zamieszcza w załączeniu materiały dotyczące PLANU AWARYJNEGO dla osób doświadczających przemocy domowej.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ [*.pdf]
Środa 4 listopada 2020
 

Programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”

AKTUALNOŚCI Informacje Pomoc społeczna
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim poszukuje Wolontariuszy chętnych do pomocy w zrobieniu i dostarczeniu zakupów (żywności, leków, środków higieny) na rzecz seniorów i osób potrzebujących.