Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca wydawania żywności

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

W RAMACH POPŻ 2014-2020

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach od07.05.2021 do 13.05.2021będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2020.

Żywność będzie wydawana dla osób zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych w godzinach od 8.00 do 15.00 dla poszczególnych miejscowości wg harmonogramu:

07.05.2021 (piątek) – Wielopole Skrzyńskie

10.05 ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 4 maja 2021
 

Informacja GOPS dotycząca Ograniczenia w przyjmowaniu Interesantów

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. poz. 447 z późn. zm.).

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od dnia 23 marca 2021 r. do odwołania Interesanci przyjmowani są wyłącznie w sprawach pilnych.
Sprawy, które nie wymagają wizyty w siedzibie GOPS proszę załatwiać telefonicznie, tel: 17 22-14-320 lub drogą elektroniczną: gopswielopoleskrz@ops.net.pl

Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 23 marca 2021
 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 22 marca 2021
 

Ogłoszenie - odbiór żywności luty-marzec 2021r. w ramach POPŻ 2014-2020

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach od26.02.2021 do 04.03.2021będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2020.

 
Czytaj Więcej
Piątek 19 lutego 2021
 

Świadczenie wychowawcze w 2021 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przypomina o nowym terminie składania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych "500+" Materiały informacyjne dotyczące programu w załączeniu

Ponadto w załączeniu:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W TYM ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)

 
Czytaj Więcej
Środa 27 stycznia 2021
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ (Podprogram 2020) będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są kontakt telefoniczny z GOPS w celu zakwalifikowania do POPŻ.

Tel. 17 2214 ...

 
Czytaj Więcej
Środa 27 stycznia 2021
 

Wyniki naboru na pełnienie funkcji „Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim"

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o wynikach naboru na:
„Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim"


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zaproszenia do złożenia oferty na „Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" w związku z realizacją projektu: „ Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020”

Funkcję ...

 
Czytaj Więcej
Środa 20 stycznia 2021
 

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

 

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W 2021 R.


Od 2021r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.
Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał
 od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.
W związku z rozpoczynającym się 
od 1 czerwca 2021r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 
od 1 czerwca 2021r., wnioski będzie można składać już  ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 7 stycznia 2021
 

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń

 

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa ...

 
Czytaj Więcej
Środa 30 grudnia 2020
 

Ekspert do spraw raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim

 

                                                     Wielopole Skrzyńskie, dnia 28.12.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: Eksperta ds. raportu wdrożonych zmian w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" - w ramach projektu pt „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim"

 

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 28 grudnia 2020
 

Życzenia Świąteczne

 

 
Czytaj Więcej
Wtorek 22 grudnia 2020
 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym” na rok 2021

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM” z Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 2021

             Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym”na rok 2021

               W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 27.11.2020r. zapytanie ofertowe w sprawie „ Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym na rok 2021” otrzymano 1 ofertę. Po przeprowadzeniu badania ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 21 grudnia 2020
 

Nabór wniosku w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach  programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 18 grudnia 2020
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2021 adresowany jest;

  • do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).


Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021 otrzyma wsparcie w wymiarze 240 godzin na rok 2021 ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 18 grudnia 2020
 

APEL

 

Apel


        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wielopolu Skrzyńskim w związku ze zbliżającą się zimą, zwraca się z prośbą do wszystkich Państwa o czujność
i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i innym wymagającym wsparcia. Osoby te szczególnie narażone są na bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.
 W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania na przystankach autobusowych, na ławkach, w innych miejscach a także na osoby mające problemy z poruszaniem się, dotarciem do domu.
Żaden człowiek nie powinien pozostać bez ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 1 grudnia 2020
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM.

 
Czytaj Więcej
Piątek 27 listopada 2020
 

Projekt -STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2021-2027

 

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W GMINIE

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

NA LATA 2021-2027

 
Czytaj Więcej
Piątek 20 listopada 2020
 

Program "Czyste Powietrze"

 

Program "Czyste Powietrze"