Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

 

Informacje ogólne


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 544 z późn. zm.).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1.obywatelom polskim;
2.cudzoziemcom (jeżeli wynika to z wiążących Rzeczypospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały,zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt xzasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia ...

 
Czytaj Więcej
Środa 7 listopada 2018
 

Postępowanie w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu prowadzi organ właściwy wierzyciela.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z ...

 
Czytaj Więcej
Środa 7 listopada 2018
 

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu należy dołączyć:


1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;
2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
3. skrócony odpis aktu urodzenia osoby uprawnionej lub inny dokument urzędowy stwierdzający jej wiek;
4. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej;
5. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – w przypadku gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
6. zaświadczenie szkoły ...

 
Czytaj Więcej
Środa 7 listopada 2018
 

Akty prawne

 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 544, z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach ioświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1467)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 78 ...

 
Czytaj Więcej
Środa 7 listopada 2018