Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Pomoc społeczna

Formy Pomocy

 

Świadczenia

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek okresowy – przysługuje osobom/rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie.
Zasiłek celowy – przysługuje osobom/rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe. Jest przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na dofinansowanie do:
– zakupu żywności,
– zakupu leków i leczenia,
– zakupu opału,
– zakupu odzieży i obuwia,
– zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
Specjalny zasiłek celowy – przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby/rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 listopada 2018
 

Kryteria Przyznawania Świadczeń

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
– mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 listopada 2018
 

Wymagane Dokumenty

 

Wymagane dokumenty

Osoba, rodzina, która chce się ubiegać o pomoc powinna przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim następujące dokumenty:
1. Podanie
2. Dowód osobisty.
3. Numery PESEL wszystkich członków rodziny.
4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:

  •     zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (brutto z wyszczególnieniem potrąceń na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
  •     dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury, renty,
  •     dokument potwierdzający wysokość pobieranego zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
  •     oświadczenie o wynagrodzeniu za pracę dorywczą,
  •     dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
  •     dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych świadczeń rodzinnych,
  •     dokument ...
 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 listopada 2018
 

Akty Prawne

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. z 27 października 2005 r., Nr 211, poz. 1762)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz.1358)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2017 poz.1788)

Rozporządzenie Ministra Polityki ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 listopada 2018