Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie Przemocy

 

Informacje ogólne

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.


Rodzaje ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 listopada 2018
 

Akty Prawne

 

Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Uchwała ws powołania gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508).

 
Czytaj Więcej
Wtorek 6 listopada 2018