Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 
 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

 • Kryterium dochodowe – 674,00 zł na osobę
 • Kryterium dochodowe jeżeli członek rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 764,00 zł na osobę

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki ...
 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018
 

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 
 

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018
 

Świadczenie rodzicielskie

 
 

Świadczenie to adresowane jest do osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, tj. osób bezrobotnych (niezależnie czy są zrejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), studentów, osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje;

 • matce,
 • ojcu (w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę przez okres co najmniej 14 tygodniu, śmierci matki, porzucenia dziecka przez matkę ),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku ...
 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz.682 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018
 

Świadczenie pielęgnacyjne

 
 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018
 

Zasiłek pielęgnacyjny

 
 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2018r. wynosi 184,42zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na wysokość dochodów.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 
 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi: 1922,00 zł

Zapomoga przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
 • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod ...
 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018
 

Akty prawne

 

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.. U. 2017 r. poz. 1466)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych ...
 
Czytaj Więcej
Piątek 30 listopada 2018