Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.
    • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-06
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona gopswielopoleskrz.naszops.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • 1.1.1 Informacja nietekstowa,
 • 1.3.1 Informacje i jej związki,
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność,
 • 2.4.1 Bezpośredni dostęp,
 • Moga zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu. pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  - pochodzą z różnych źródeł;
  - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  - załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;
  - na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

Ponad to część zamieszczonych informacji w postaci załączników jest publikowana w formie PDF, JPG w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania lub formy w jakiej zostały przekazane przez podmioty zewnętrzne celem publikacji.
Niektóre grafiki oraz linki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Strona została zaprojektowana z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła na poziomie 4,5:1.
Strona internetowa pozostaje czytelna i funkcjonalna po podwojeniu rozmiaru tekstu.
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
    • Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Marzena Gąsior
    • E-mail: gopswielopoleskrz@ops.net.pl
    • Telefon: 17 2214320
Każdy ma prawo: 
    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
    • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
    • Adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197
    • E-mail: gopswielopoleskrz@ops.net.pl
    • Telefon: 17 2214320
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej opsosieczna.eu prosimy o kontakt na adres e-mail: gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197
 
Do budynku prowadzi 1 wejście. Do jednego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla  osób niepełnosprawnych.  Przy wejściu znajduje się dzwonek, pozwalający osobom przywołać pracownika ośrodka.
Budynek jest jednopoziomowy, nie wymaga windy.
Przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku do stanowiska ds pierwszego kontaktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny