Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek okresowy – przysługuje osobom/rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie.
Zasiłek celowy – przysługuje osobom/rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.
Jest to świadczenie jednorazowe. Jest przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na dofinansowanie do:
– zakupu żywności,
– zakupu leków i leczenia,
– zakupu opału,
– zakupu odzieży i obuwia,
– zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
Specjalny zasiłek celowy – przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby/rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie.
Zasiłek stały - przysługuje pełnoletniej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Świadczenie niepieniężne:

  -  praca socjalna,
   - bilet kredytowany,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  - składki na ubezpieczenie społeczne,
   - pomoc rzeczowa,
   - sprawienie pogrzebu,
   - poradnictwo specjalistyczne,
   - interwencja kryzysowa,
   - schronienie,
   - posiłek,
   - niezbędne ubranie,
   - usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
   - specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
    -mieszkanie chronione,
  - pobyt i usługi w domu pomocy społeczne.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
– mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (wysokość rewaloryzowana), zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (wysokość rewaloryzowana),, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”
– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
1) sieroctwa;
2) bezdomności;
3) bezrobocia;
4) niepełnosprawności;
5) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
6) przemocy w rodzinie;
7) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawczeJ
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

 

AKTY PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym, który sankcjonuje działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508 ze zm.).

Oprócz zadań wynikających z ustawy zasadniczej, Ośrodek realizuje również zadania

wynikające z innych ustaw, a w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm),

 2. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.),

 3. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)

 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1398 ze zm.),

 5. Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 266 ze zm),

 6. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.),

 7. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 685),

 8. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.)

 9. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 517 ze zm.),

 10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 218 ze zm.),

 11. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),

 12. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

 13. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

 14. Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

AKTUALNOŚCI

I N F O R M A C J A


 

w związku ze  stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz rozprzestrzenianiem się COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. poz. 447 z późn. zm.).


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od dnia 23 marca 2021 r. do odwołania Interesanci przyjmowani są wyłącznie w sprawach pilnych.
Sprawy, które nie wymagają wizyty w siedzibie GOPS proszę załatwiać telefonicznie, tel: 17 22-14-320 lub drogą elektroniczną: gopswielopoleskrz@ops.net.pl

Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.


 

Kierownik GOPS
Bożena Rogińska-Olech