Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Karta dużej rodziny

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

            KDR w telefonie. Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest na urządzeniach mobilnych

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA KDR?

 

Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna
  i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 • Członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta elektroniczna
  i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę tradycyjną.

Wydanie duplikatu Karty (w przypadku kradzieży, zgubienia, utracenia) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek, możliwe jest odstąpienie od pobrania tej opłaty.

GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?

Wniosek papierowy o wydanie Karty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197  lub na stronie: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

Wniosek elektroniczny o wydanie Karty należy złożyć poprzez portal Emp@tia w module eWnioski, który jest dostępny pod adresem https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski.

 

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm). Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

KTO SKŁADA WNIOSEK?

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, a w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku  do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

OBOWIĄZKI POSIADACZA KARTY

Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?

Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą.

Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym planowane  jest ukończenie nauki (zgodnie ze składanym oświadczeniem);
 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Uzyskanie KDR w wersji elektronicznej (aplikacji na smartfon) przebiega w następujących etapach:

 1. osoba ubiegająca się o kartę składa wniosek wraz z załącznikiem „ZKDR_04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”:
 • w formie papierowej
 • za pośrednictwem portalu Emp@tia (moduł e-wnioski, dostępny pod adresem https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski)
  We wniosku podaje się dane osób, dla których wnioskuje się o kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adresem poczty elektronicznej, na który przesłane zostaną dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR. Jeżeli wnioskodawca  wnioskuje o kartę w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny, np. rodzica,
 1. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi karty,
 2. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy ją uruchomić i zalogować się, podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny (jest to ten sam numer, co na karcie plastikowej, jeśli była wcześniej wydana) oraz hasło z SMS. W kolejnym kroku aplikacja poprosi o zmianę hasła na własne,
 3. spersonalizowanie Kart Dużej Rodziny członków rodziny, dla których zawnioskowano o przyznanie karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją kartą może w swoim telefonie wyświetlać karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny będzie przyznawana również rodzicom, którzy posiadali kiedykolwiek troje dzieci.

Art. 4 ust. 1, który wchodzi w życie od 01.01.2019 stanowi: „Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek."

 
Art. 10  ust. 4 pkt 1  mówi "w przypadku rodzica należy złożyć oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci"

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny