Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE

Prace społecznie – użyteczne organizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.

Realizowane zadania:

 • rekrutacja osób do wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • współpraca z instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, do których kierowane są osoby wykonujące prac społecznie użytecznych,

 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ropczycach.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447), 

 

Uczestnicy prac społecznie użytecznych:

Do wykonywania PSU uprawnia spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy  oraz korzystanie ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne),

 • uczestnictwo w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia   socjalnego, jeżeli uczestnictwo w tych formach powstało w wyniku skierowania    Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czym są prace społecznie – użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy, zwane dalej osobami uprawnionymi.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane  przez gminę w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej,

 • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,

 • organizacjach pomocy społecznej realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,

 • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej takich, jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki.

 

Wymiar „czasu pracy”

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie, w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych.

Świadczenie pieniężne

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie mniej niż 8,70 zł za godzinę – 60% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 40% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach  według listy sporządzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielopolu Skrzyńskim.

Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą bezrobotną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Dwie strony (podmiot i osoba bezrobotna) mają wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:

Zobowiązania gminy lub podmiotu:

 • stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • uwzględnienie przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,

 • pouczenie osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania prac społecznie użytecznych porządku i dyscypliny pracy, zapoznanie bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązania osoby bezrobotnej:

 • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,

 • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania prac społecznie użytecznych porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Za nie stawienie się do pracy lub naruszenie porządku w miejscu pracy osoba zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej, co za tym idzie nie może wykonywać w tym czasie prac społecznie użytecznych.

Pozytywne aspekty wykonywania prac społecznie użytecznych:

 • wdrażanie długotrwale bezrobotnych do systematyczności, punktualności, przestrzegania dyscypliny pracy oraz wyrabiania nawyków pozyskiwania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia w ramach własnej pracy,

 • przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia, m.in. pogłębianiu się poczucia bezradności u  klientów pozostających  bez  pracy  i  powstawaniu  patologii życia rodzinnego,

 • aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych,

 • przygotowywanie klientów GOPS do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku  pracy  (staranność  wykonania  zleconej   pracy,  odpowiedzialność,  uczciwość, dyspozycyjność, zaangażowanie itp.);

 • poprawa wizerunku gminy pod względem czystości  w okresie wiosenno-letnim.


 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny