Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Strona główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim otrzymał dotację celową w ramach Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024r. 

W ramach programu udzielana jest pomoc min. w formie dożywiania dzieci w szkole.   Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł miesięcznie (co stanowi 200% sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł) oraz posiadają przesłankę do udzielenia pomocy (zgodną z art. 7 w/w ustawy) m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć wniosek o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty/ decyzja lub odcinek z emerytury,
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo (tj. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego wraz z odcinkiem opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał br.)
  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o przewlekłym długotrwałym leczeniu;

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pod numerem telefonu 17 2214320 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30

 

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Utworzono dnia 10.04.2024

W  związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie będzie przysługiwało osobom spełniającym poniższe kryteria  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Świadczenie wypłacane będzie jednorazowo w...

czytaj dalej... na temat: Dodatek osłonowy w 2024 r.

Nabór do programów dla osób stosujących przemoc domową

Utworzono dnia 10.04.2024

Głównym celem programów dla osób stosuących przemoc domową jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy. Uczestnik programu ma możliwość uzyskania wiedzy czym jest przemoc, jakie są jej mechanizmy, skutki, a także zdobycia umiejętności w zakresie radzenia sobie ze złością, agresją i budowania relacji opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej, wychowywaniu dzieci bez przemocy.

     Programy są skierowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec osoby najbliższej w rozumie- niu art. 2 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2021, poz. 1249 t.j. z późn. zm.), w szczególności do: osób skierowanych do udziału w programie przez Zespoły Interdyscyplinarne, osób, które sąd zobowiązał do uczestnictwa w programie, osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłoszą się do ucze- stniczenia w programie.
     W programach nie mogą uczestniczyć osoby, których stan psychiczny wyklucza osiągnięcie celu programu,     w szczególności: osoby upośledzone umysłowo, osoby chore psychicznie, osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem tych osób, które zakończyły psychoterapię uzależnień i mają możliwość pracować nad zmianą agresywnych zachowań.
    Osoba zainteresowana udziałem w programie powinna zgłosić się osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach celem udziału w rekrutacji. Wszelkie informacje w sprawie ww. programów można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul.Konopnickiej 3 (poniedziałek – piątek, 7.30-15.30) lub telefonicznie - 17 22 12 566.

czytaj dalej... na temat: Nabór do programów dla osób stosujących przemoc domową

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Utworzono dnia 29.03.2024

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Utworzono dnia 28.03.2024

Informujemy, że w dniu 29 marca 2024r. ( Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.30

czytaj dalej... na temat: Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Utworzono dnia 27.03.2024

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - edycja 2024

Utworzono dnia 19.03.2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”  DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU...
czytaj dalej... na temat: "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - edycja 2024

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 19.03.2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Wielopolu Skrzyńskim przystąpił do realizacji programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Adresatami Programu są: 1. dzieci...

czytaj dalej... na temat: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

GOPS nieczynny dla Interesantów w dniu 1 marca 2024r. w godzinach od 9.00 do 13.00

Utworzono dnia 26.02.2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr GOPS.021.4.2024 z dnia 26.02.2024r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim   w dniu 1 marca 2024r. w godzinach 9.00 – 13.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim będzie nieczynny dla Interesantów z uwagi na przeprowadzane w tym dniu szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy dla wszystkich pracowników Ośrodka.

czytaj dalej... na temat: GOPS nieczynny dla Interesantów w dniu 1 marca 2024r. w godzinach od 9.00 do 13.00

SIEĆ POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Utworzono dnia 20.02.2024
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez...
czytaj dalej... na temat: SIEĆ POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Utworzono dnia 14.02.2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w załączeniu udostępnia przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach Listę Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

czytaj dalej... na temat: Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Utworzono dnia 12.02.2024
Świadczenie wspierające załatwia się w dwóch etapach. Etap 1: Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie...
czytaj dalej... na temat: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Informator dotyczący realizacji programów skierowanych do osób stosujących przemoc domową

Utworzono dnia 12.02.2024

INFORMATOR DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach prowadzi nabór do „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” oraz do „Programu psychologiczno-terapeutycznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” realizowanych w 2024 roku.
Głównym celem programów jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy. Uczestnik programu ma możliwość uzyskania wiedzy czym jest przemoc, jakie są jej mechanizmy, skutki, a także zdobycia umiejętności w zakresie radzenia sobie ze złością, agresją i budowania relacji opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej, wychowywaniu dzieci bez przemocy. Programy są skierowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec osoby najbliższej w rozumieniu art. 2 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2021, poz. 1249 t.j. z późn. zm.), w szczególności do: osób skierowanych do udziału w programie przez Zespoły Interdyscyplinarne, osób, które sąd zobowiązał do uczestnictwa w programie, osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłoszą się do uczestniczenia w programie. W programach nie mogą uczestniczyć osoby, których stan psychiczny wyklucza osiągnięcie celu programu, w szczególności: osoby upośledzone umysłowo, osoby chore psychicznie, osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem tych osób, które zakończyły psychoterapię uzależnień i mają możliwość pracować nad zmianą agresywnych zachowań. Osoba zainteresowana udziałem w programie powinna zgłosić się osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach celem udziału w rekrutacji.

Wszelkie informacje w sprawie ww. programów można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 (poniedziałek – piątek, 7.30-15.30) lub telefonicznie - 17 22 12 566.

czytaj dalej... na temat: Informator dotyczący realizacji programów skierowanych do osób stosujących przemoc domową

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Utworzono dnia 22.01.2024

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego...

czytaj dalej... na temat: Dodatek osłonowy w 2024 roku

Informacja dotycząca dofinansowania do Programu Asystent Rodziny na rok 2023

Utworzono dnia 05.01.2024

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny