Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Przemoc - czym jest i gdzie szukać pomocy

PAMIĘTAJ !
Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia dotknięty jest zjawiskiem przemocy w rodzinie
i potrzebuje pomocy,
zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Zjawisko to narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów:

 • Przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
 • Przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej.
 • Przemoc seksualna - naruszenie intymności.
 • Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności.
 • Przemoc w formie zaniedbania - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Przemoc fizyczna - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

Przemoc psychiczna - to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

Przemoc seksualna  -  polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

Przemoc ekonomiczna  -  to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

Przemoc w formie zaniedbania  -  naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

 

Nadużywanie alkoholu a przemoc

Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoholu. Badania dowodzą, że większość sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu przemocy, jest pod wpływem środków odurzających (alkoholu i narkotyków). Także wielu sprawców przemocy domowej krzywdząc swoich najbliższych, znajduje się pod wpływem alkoholu. Osłabia on kontrolę własnych zachowań, zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności i niepowodzenia życiowe, zaburza ocenę sytuacji i może powodować błędną interpretacje zachowań innych osób.

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione czyny, mimo że sprawcy często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako usprawiedliwienie swojego zachowania. Około 60% pacjentów lecznictwa odwykowego przyznaje, że ma problemy związane z przemocą wobec najbliższych. Warto jednak podkreślić, że nadużywanie alkoholu nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym warunkiem stosowania przemocy.

Należy pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny. Życie z osobą mającą chorobę alkoholową może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu.

Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

 

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy,
nie szukaj rad u osób niekompetentnych!
Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć się po pomoc do instytucji,
które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy.

 

Gdzie jeszcze szukać pomocy?

 • Zespół Interdyscyplinarny przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
  39-110 Wielopole Skrzyńskie 197
  tel. 17 2214 320
 •  
 • Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach 
  ul. Marszałka Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce
  tel. 17 221 03 10
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
  tel. 17 2214 819
 • Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie:
  ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
 • tel. 17 222 75 76
 •  
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach

  39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 3

  tel./faks: 17 22 12 566

  e-mail:  poik@pcpr-ropczyce.pl

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  www.niebieskalinia.pl
  ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia"   0-801-120-002

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny